Menu

LBI's bestyrelse

Ifølge vedtægternes:

§ 5 – Ledelse.

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand, formændene i de § 6 anførte udvalg, samt højst 3 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Formanden vælges for 1 år af gangen, alle øvrige for 2 år.

Stk. 3. Generalforsamlingen godkender de af afdelingerne valgte udvalgsformænd. I tilfælde af manglende godkendelse sendes valget af udvalgsformand tilbage til afdelingen. Der afholdes efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, som godkender den nyvalgte udvalgsformand.

Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig med kasserer og sekretær.

Stk. 5. Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 16 år, samt forældre/værge til medlemmer under 16 år.

§ 6 – Aktiviteter.

Stk. 1. Bestyrelsen kan godkende oprettelse af afdelinger til varetagelse af selvstændige aktiviteter. Afdelingens oprettelse skal godkendes på den førstkommende generalforsamling.

Stk. 2. En afdelings ophør skal godkendes på generalforsamlingen. Ved ophør overgår dispositionsretten over samtlige aktivitetens ejendele og formue til foreningen.